วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำกิจกรรม การทดลองวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา คุณครูสามารถดัดแปลง กิจกรรมได้ตามความเหมาะสม บางกิจกรรมอาจนำไปใช้ในการนำเข้าสู่ บทเรียนหรือหลังจากจบบทเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจหรือการนำไปใช้ โดยสร้างสถานการณ์ขึ้นให้เป็นปัญหา บางกิจกรรมผู้พัฒนาได้สร้าง สถานการณ์ที่เป็นปัญหาและให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ การตัดสินใจ ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้นักเรียนยังจะ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ และวิเคราะห์วิจารณ์อีกด้วย หวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะให้ประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่าน
โปรดคลิกเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้ตามระดับชั้นที่ท่านสนใจดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ถ้าหากท่านมี ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดติดต่อ stang@ipst.ac.th)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น