วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

SCIENCE DEVELOPEMENT FOR EDUCATION

SCIENCE DEVELOPEMENT FOR EDUCATION

การประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นที่จะสังเกต สำรวจตรวจสอบ สืบค้นความรู้ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับสภาพจริงในชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายในท้องถิ่น และคำนึงถึงผู้เรียนที่มีวิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความถนัดแตกต่างกัน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจซาบซึ้งและเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หลายๆ ด้าน เป็นความรู้แบบองค์รวมอันจำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามารถในการจัดการและร่วมกันดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน/เยาวชน เป็นการฝึกฝนกระบวนการคิด จินตนาการ ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นแนวทางความคิดเป็นนักประดิษฐ์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ การเสนอแนวคิดผ่านโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความตระหนักและแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการมีจิตสำนึกรักษ์โลกและประหยัดในการใช้พลังงานมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดผลกระทบต่างๆ จากภาวะโลกร้อน และช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด “เพียงเราปรับ...โลกก็เปลี่ยน (Climate Change)” จึงเป็นวิธีการหรือแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์ทั้งตัวบุคคลและผลงาน ที่จะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์จนสัมฤทธิ์ผล ในทิศทางที่เหมาะสมต่อไปในอนาคตข้างหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น