วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
                   
 
            ตามกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีผลการตัดสิน และ     คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ให้เข้าร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556  ไปแล้วนั้น  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค์ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน ดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้โรงเรียนที่สนใจ/สมัครใจ ต้องการทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ให้ส่งผลงานเข้าร่วม พร้อมจัดทำเค้าโครง Proposal สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบกรอกเค้าโครงประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 2556 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้สามารถ Download แบบกรอกข้อมูลเค้าโครงได้ที่ URL นี้  https://docs.google.com/file/d/0B5EWP6skjXFqcmZuVW52dkFMWU0/edit?usp=sharing   หรือที่ URL นี้  http://inno.obec.go.th  และ ให้โรงเรียนจัดส่งตรงไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD จำนวน 1 แผ่น โดยส่งทาง ไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่ 319 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ วังจันทร์เกษม  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 022811958)                
              หากเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจคัดเลือก  นักเรียนต้องพร้อมที่จะนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ไปจัดแสดงพร้อมนำเสนอร่วมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประกวดมาจากเวทีการแข่งขันอื่นๆ  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย  ไปจัดแสดงและประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI -2014) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2557 ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น