วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อ “การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมี”  ประชาสัมพันธ์  : เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมีจาก วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 (ตามเวลาแ ละสถานที่เดิม)

Download :
เอกสารเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ


ประชาสัมพันธ์  : ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดทำโครงการ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อ การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมีและกำหนดการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 25ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณห้องประชุม อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  ให้กับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทราบ ให้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามความสมัครใจ โดยไม่ถือเป็นวันลา  และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จากโรงเรียนต้นสังกัด

Download :
1.    โครงการประชุมปฏิบัติการ การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  
     และการทดสอบสารทางเคมี 
2.    กำหนดการประชุมปฏิบัติการ ฯ
3.    แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.  ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการฯ

 

 
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น