วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552

การประเมินคุณภาพของสื่อการสอน


การประเมินคุณภาพของสื่อการสอน
รายการตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอน
1. ด้านเนื้อหา
1.1. ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพดี)
1.1.1. เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้และระดับชั้น
1.1.2. เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
1.1.3.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.1.4. การจัดลำดับเนื้อหามีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในระดับชั้นที่ระบุ
1.1.5. สื่อมีความสอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
1.2.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพพอใช้)
1.2.1. เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้และระดับชั้น
1.2.2. เนื้อหามีความถูกต้องชัดเจนตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
1.2.3.เนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายการ
1.2.4. การจัดลำดับเนื้อหาไม่มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในระดับชั้นที่ระบุ
1.2.5. สื่อมีความสอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
1.3.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพควรปรับปรุง)
1.3.1.เนื้อหาตรงตามสาระการเรียนรู้และระดับชั้น
1.3.2.เนื้อหามีความถูกต้องแต่ไม่เป็นไปตามตามหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
1.3.3.เนื้อหาไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายการ
1.3.4. การจัดลำดับเนื้อหาไม่มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในระดับชั้นที่ระบุ
1.3.5. ไม่มีความสอดคล้องกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

2. ด้านกราฟิกและการออกแบบ
2.1. ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพดี)
2.1.1. การออกแบบสื่อมีความสวย สร้างสรรค์
2.1.2. การใช้ภาษาในเนื้อหาของสื่อ สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
2.1.3.รูปภาพประกอบเนื้อหา สามารถสื่อความหมายและสอดคล้องกับเนื้อหา
2.1.4. มีความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจนในการนำเสนอระยะห่างระดับชั้นเรียน
2.1.5. การจัดสีพื้นหลัง ชัดเจน มีความสวยงาม
2.1.6. การจัดองค์ประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม
2.2.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพพอใช้)
2.2.1. การออกแบบสื่อมีความสวย สร้างสรรค์
2.2.2. การใช้ภาษาในเนื้อหาของสื่อ สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน
2.2.3.รูปภาพประกอบเนื้อหา สามารถสื่อความหมายและสอดคล้องกับเนื้อหา
2.2.4. ไม่มีความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร ไม่สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจนในการนำเสนอระยะห่างระดับชั้นเรียน
2.2.5. การจัดสีพื้นหลัง ไม่ชัดเจน ไม่มีความสวยงาม
2.2.6. การจัดองค์ประกอบโดยรวมมีความเหมาะสม
2.3.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพควรปรับปรุง)
2.3.1. การออกแบบสื่อมีความสวย สร้างสรรค์
2.3.2. การใช้ภาษาในเนื้อหาของสื่อ สามารถสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน
2.3.3.รูปภาพประกอบเนื้อหา ไม่สามารถสื่อความหมายให้สอดคล้องกับเนื้อหาได้ในบางส่วน /บางประเด็นของเนื้อหา
2.3.4. ไม่มีความเหมาะสมของขนาด สี ตัวอักษร ไม่สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจนในการนำเสนอระยะห่างระดับชั้นเรียน
2.3.5. การจัดสีพื้นหลัง ไม่ชัดเจน ไม่มีความสวยงาม
2.3.6. การจัดองค์ประกอบโดยรวมไม่มีความเหมาะสม

3. ด้านเทคนิค
3.1. ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพดี)
3.1.1. มีการออกแบบโครงร่าง และรายละเอียดของเนื้อหา และเขียน Story Board ก่อนการจัดทำสื่อได้ถูกต้องชัดเจนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่นำไปใช้สอน
3.1.2. มี Folder เก็บสารสนเทศโดยใช้ ICT สืบค้นข้อมูล รูปภาพ และ Clip VDO ต่าง ๆ
ให้สามารถตรวจสอบได้
3.1.3
. สื่อมีการออกแบบและจัดทำ ทางเทคนิคตามหลักของการออกแบบของโปรแกรมที่ใช้
3.1.4. สื่อมีการจัดทำตาม Story Board ที่ออกแบบ
3.1.5.คุณภาพเสียงประกอบบทเรียนในสื่อเหมาะสม ชัดเจน
3.1.6. มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในสื่อได้ดี
3.1.7.มีความเสถียรของตัวอักษร เมื่อนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ ของOffice ใน Version ต่าง ๆ ได้ (ใช้ Font อักษรมาตรฐาน)
3.2.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพพอใช้)
3.2.1. มีการออกแบบโครงร่าง และรายละเอียดของเนื้อหา และเขียน Story Board ก่อนการจัดทำสื่อได้ถูกต้องชัดเจนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่นำไปใช้สอน
3.2.2. มี Folder เก็บสารสนเทศโดยใช้ ICT สืบค้นข้อมูล รูปภาพ และ Clip VDO ต่าง ๆ
ให้สามารถตรวจสอบได้
3.2.3. สื่อมีการออกแบบและจัดทำ ทางเทคนิคตามหลักของการออกแบบของโปรแกรมที่ใช้
3.2.4. สื่อมีการจัดทำตาม Story Board ที่ออกแบบ
3.2.5.คุณภาพเสียงประกอบบทเรียนในสื่อ ไม่มีความเหมาะสม
3.2.6. ไม่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในสื่อ
3.2.7.มีความเสถียรของตัวอักษร เมื่อนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ ของOffice ใน Version ต่าง ๆ ได้ (ใช้ Font อักษรมาตรฐาน)
3.3.ระดับคุณภาพการประเมิน (ระดับคุณภาพควรปรับปรุง)
3.3.1. มีการออกแบบโครงร่าง และรายละเอียดของเนื้อหา และเขียน Story Board ก่อนการจัดทำสื่อได้ถูกต้องชัดเจนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นที่นำไปใช้สอน
3.3.2. มี Folder เก็บสารสนเทศโดยใช้ ICT สืบค้นข้อมูล รูปภาพ และ Clip VDO ต่าง ๆ
ให้สามารถตรวจสอบได้
3.3.3. สื่อมีการออกแบบและจัดทำ ทางเทคนิคตามหลักของการออกแบบของโปรแกรมที่ใช้
3.3.4. สื่อมีการจัดทำตาม Story Board ที่ออกแบบ
3.3.5.คุณภาพเสียงประกอบบทเรียนในสื่อ ไม่มีความเหมาะสม
3.3.6. ไม่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา และไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลในสื่อ
3.3.7.ไม่มีความเสถียรของตัวอักษร เมื่อนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ ของOffice ใน Version ต่าง ๆ ได้ (ไม่ใช้ Font อักษรมาตรฐาน)
โดย จารุวรรณ สายคำฟู

5 ความคิดเห็น:

 1. เยี่ยมมากค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้นะคะ

  ตอบลบ
 2. ละเอียดได้ซะขนาดนี้ น่าใช้จริงๆๆ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ
  สำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน

  ตอบลบ
 4. แม่นๆ ขอบคุณครับสำหรับสิ่งดีๆ ที่มีให้กัน

  ตอบลบ