วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557


ประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปี 2557
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2557 โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2557

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ให้ นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 6-19 ปี) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำ/สนใจ/สมัครใจ ต้องการทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในระดับประเทศ สามารถจัดส่งเค้าโครง ( Proposal) สิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดส่งผลงานของนักเรียนได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดส่งเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ( Proposal ) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบกอกข้อมูลเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ( Proposal ) จำนวน 5 ชุด ต่อ 1 ชิ้นงาน

2. จัดส่ง CD บรรจุไฟล์ ในรูปแบบ MS Word (.doc หรือ .docx) หรือรูปแบบ PDF (.pdf) ดังนี้
           2.1 ไฟล์เอกสารเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ ( Proposal )
           2.2 ไฟล์เอกสาร รูปเล่มประกอบรายงานการจัดทำ/ ขั้นตอนวิธีการ และขอบข่ายรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ตามเค้าโครง ( Proposal ) ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประเภทของสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสนใจทำ (ต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 6ประเภท ตามรายละเอียดในเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ เล่มสีเขียว ในหน้า 19 ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ Website ของ สพฐ. ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557
          2.3 ไฟล์เอกสาร/การออกแบบโปสเตอร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดทำขึ้นตามรายละเอียดเงื่อนไข ในเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ เล่มสีเขียว ในหน้า 19 เช่นกัน
ทั้งนี้ โรงรียนต้องจัดส่งเค้าโครง ( Proposal) จำนวน 5 ชุด และ CD บรรจุไฟล์ ตามข้อ 2.1-2.3 ถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
             และหากผลงานของนักเรียนได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนต้องพร้อมที่จะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดง พร้อมนำเสนอร่วมกับผลงานที่ผ่านการประกวดจากเวทีอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงและประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventer ( IEY- 2015 ) ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2558 ต่อไปวันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อ “การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมี”  ประชาสัมพันธ์  : เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมีจาก วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 (ตามเวลาแ ละสถานที่เดิม)

Download :
เอกสารเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ


ประชาสัมพันธ์  : ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการจัดทำโครงการ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อ การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนและการทดสอบสารทางเคมีและกำหนดการประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 25ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณห้องประชุม อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์  ให้กับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเห็นควรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาทราบ ให้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามความสมัครใจ โดยไม่ถือเป็นวันลา  และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ จากโรงเรียนต้นสังกัด

Download :
1.    โครงการประชุมปฏิบัติการ การทดลองแบบย่อส่วน เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน  
     และการทดสอบสารทางเคมี 
2.    กำหนดการประชุมปฏิบัติการ ฯ
3.    แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.  ใบสมัครเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการฯ

 

 
   

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

 
                   
 
            ตามกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีผลการตัดสิน และ     คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ให้เข้าร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556  ไปแล้วนั้น  ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีวัตถุประสงค์ต้องการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียน ดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้โรงเรียนที่สนใจ/สมัครใจ ต้องการทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ให้ส่งผลงานเข้าร่วม พร้อมจัดทำเค้าโครง Proposal สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบกรอกเค้าโครงประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 2556 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้สามารถ Download แบบกรอกข้อมูลเค้าโครงได้ที่ URL นี้  https://docs.google.com/file/d/0B5EWP6skjXFqcmZuVW52dkFMWU0/edit?usp=sharing   หรือที่ URL นี้  http://inno.obec.go.th  และ ให้โรงเรียนจัดส่งตรงไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD/DVD จำนวน 1 แผ่น โดยส่งทาง ไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขที่ 319 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ วังจันทร์เกษม  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 022811958)                
              หากเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจคัดเลือก  นักเรียนต้องพร้อมที่จะนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ไปจัดแสดงพร้อมนำเสนอร่วมกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการประกวดมาจากเวทีการแข่งขันอื่นๆ  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินให้เป็นตัวแทนของประเทศไทย  ไปจัดแสดงและประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI -2014) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2557 ต่อไป

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
(เพื่อส่งเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค)
 
 
                        ตัวแทนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ส่งเข้าร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภูมิภาค  จังหวัดเพชรบูรณ์          วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556  ประกอบด้วย 
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ทอง
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
1. เด็กหญิงปิยพัชร์  ธนาสุขอนันต์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สาระไชย
3. เด็กชายภูวิศ  ผลเกิด
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นายสมบูรณ์  แสนชมภู
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ทอง
บ้านอ้อน
1. เด็กชายชนสรณ์   มาไกล
2. เด็กชายชิตพล   ใจดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอนันทิตา   ทะแยแก้ว
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
ทอง
บ้านแม่จาง
1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำเวียงสา
2. เด็กชายพรหมมินทร์   ปุ๋ยวงศ์
3. เด็กหญิงภัทราพร   วงค์ปินจันทร์
1. นายกัมพล   วงศ์เรือน
2. นายกัมพล   วงศ์เรือน
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ทอง
วัดหลวงวิทยา
1. เด็กหญิงรัติกุล  อุ่นผูก
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ใจวังเย็น
3. เด็กหญิงศิรินันท์  หอมแก่นจันทร์
1. นางประภา  สัตย์ต่อชาติ
2. นางสาวสุภา  ปองธนากรวงค์
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
ทอง
บ้านปันง้าว
1. เด็กหญิงกฤติยา  วรรณโวหาร
2. เด็กหญิงจีรพร  วจีกรรม
3. เด็กหญิงรัชพร  ฉัตรคำแปง
1. นางถนอมศรี  ศรีกอนติ
2. นางวาสนา  ฉัตรตันใจ
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ทอง
อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุส่าห์
2. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่โฟ่ง
1. นายพรชัย  มาลา
2. นางเยาวลักษณ์  เกษรเกศรา
 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
ทอง
ไตรภพวิทยา
1. เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ
2. เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ทอง
โบ้านบ่อห้อ
1. เด็กหญิงจารุณี  จักเพชร์
2. เด็กหญิงพนิดา  สอนหา
3. เด็กหญิงศิรินภา  เสียงใส
1. นางสาวเกษศินี  เปิดตา
 
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ทอง
เมืองยาววิทยา
1. เด็กชายพันธกานต์  ชุมภูมิตร
2. เด็กชายอนุชา  วงศ์กันทา
1. นางกาญจนา  มณีมูล
2. นายจรัล  ปันแก้ว
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ทอง
อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
1. เด็กหญิงจิราพัชร  บางแสง
2. เด็กหญิงปฎิพร  ทนันชัยชมภู

1. นางชรินรัตน์  โยมงาม
 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
ทอง
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม
1. เด็กชายทัชพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ไชยวัง
1. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นันตาพรม
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชายทินกร   แก้วผาคำ
2. เด็กชายปริวัฒน์  ใจวัง
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชาย วงศกร   กิจประกอบ
2. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชาย วรพงษ์   หวานมีรส
2. เด็กชายวัชรพงค์   เรือนเป็ง
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
 
  ข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน จากฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 
  

 
 
 
ผลแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ตามโครงการ "ค่ายวิทย์พิชิตฝันสู่ความเป็นเลิศ"
 

 
 
ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชนะเลิศ
              1.     เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงศ์ปิง                      โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
  2.     เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์มา                    โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
            1.   เด็กหญิงธัญสิริ  วัชรธาดาพงศ์                  โรงเรียนอนุบาลลำปาง
            2.    เด็กหญิงเพ็ญพิชา  น้อยเครือ                  โรงเรียนอนุบาลลำปาง
 รองชนะเลิศอันดับ 2
               1.     เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์สาย                     โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
            2.     เด็กหญิงวนิดา  วิวงค์                             โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชนะเลิศ
               1.     เด็กชายชนสรณ์  มาไกล                         โรงเรียนบ้านอ้อน
   2.     เด็กชายชิตพล  ใจดวงแก้ว                      โรงเรียนบ้านอ้อน
รองชนะเลิศอันดับ 1
            1.   เด็กหญิงเกตศินี  มุณีแก้ว                          โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
            2.   เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสืบ                             โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2
              1.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธิมา                           โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
   2.  เด็กหญิงน้ำฝน  อินทะปัญโญ                       โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชนะเลิศ
            1.     นายรัฐพงศ์  พงษ์สุวรรณ                        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2.     นางสาวปานิตา  บุญนำมา                       โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
1.     เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์                     โรงเรียนไตรภพวิทยา
2.     เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม                      โรงเรียนไตรภพวิทยา
3.     เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ                         โรงเรียนไตรภพวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1
1.     เด็กหญิงเกวลิน  เครือเพลา                      โรงเรียนวิชชานารี
2.     เด็กหญิงวริษฐา  ชัยนุบาล                       โรงเรียนวิชชานารี
3.     เด็กหญิงวิรุฬห์  วงศุ                               โรงเรียนวิชชานารี
รองชนะเลิศอันดับ 2
1.     เด็กหญิงวิรงรอง  ไชยรุ่งเรือง                   โรงเรียนอนุบาลลำปาง
2.     เด็กหญิงอรัชพร  ขาวอ่อน                       โรงเรียนอนุบาลลำปาง
3.     เด็กหญิงกมลวรรณ  โยมงาม                   โรงเรียนอนุบาลลำปาง
 
ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.     เด็กหญิงนิตยา   กาชัย                           โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
2.     เด็กหญิงภัทราพร  เอื้อมเก็บ                    โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
3.     เด็กหญิงอภิภาวดี  คณะ                          โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ประเภทการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน   ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
เด็กหญิงปราชญ์ชนิกา  ตามูล           โรงเรียนอนุบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 1                                
เด็กรัชฎามนี  คำภิโล                      โรงเรียนวิชชานารี
รองชนะเลิศอันดับ 2                                
เด็กชญานี  บุญเลี้ยง                      โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
 ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา
 ชนะเลิศ            
                       เด็กหญิงณัฐฐิกา  ธรรมจักร์                โรงเรียนไตรภพวิทยา
 รองชนะเลิศอันดับ 1                                            
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์ชัย                โรงเรียนอนุบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 2                                            
                   เด็กหญิงปวีณา  แหยมประเสริฐ           โรงเรียนผดุงวิทย์ฯ
ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชนะเลิศ            
                        เด็กชายนนทวัฒน์  คำก้อน                โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1                                            
เด็กหญิงณัฐนิชา  พันนิธิ                   โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2                                            
เด็กหญิงทัศนีย์  สุวรรณโน                 โรงเรียนบ้านอ้อน
ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชนะเลิศ
                       นายเอกรินทร์  จอมแก้ว                          โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประเภทการแข่งขันประกวดเรียงความโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 

 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน จากฝ่ายส่งเสริมการศึกษา :
( อารีวรรณ   ประสาน : 085-6204136)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1