วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

ผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายชื่อตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านผลการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
(เพื่อส่งเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค)
 
 
                        ตัวแทนนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ส่งเข้าร่วมแข่งขันด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับภูมิภาค  จังหวัดเพชรบูรณ์          วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556  ประกอบด้วย 
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
ทอง
อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
1. เด็กหญิงปิยพัชร์  ธนาสุขอนันต์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สาระไชย
3. เด็กชายภูวิศ  ผลเกิด
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นายสมบูรณ์  แสนชมภู
 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ทอง
บ้านอ้อน
1. เด็กชายชนสรณ์   มาไกล
2. เด็กชายชิตพล   ใจดวงแก้ว
3. เด็กหญิงอนันทิตา   ทะแยแก้ว
1. นางสาวกนกกร  เชื้อจิต
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
ทอง
บ้านแม่จาง
1. เด็กหญิงประกายฟ้า   คำเวียงสา
2. เด็กชายพรหมมินทร์   ปุ๋ยวงศ์
3. เด็กหญิงภัทราพร   วงค์ปินจันทร์
1. นายกัมพล   วงศ์เรือน
2. นายกัมพล   วงศ์เรือน
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
ทอง
วัดหลวงวิทยา
1. เด็กหญิงรัติกุล  อุ่นผูก
2. เด็กหญิงวรารัตน์  ใจวังเย็น
3. เด็กหญิงศิรินันท์  หอมแก่นจันทร์
1. นางประภา  สัตย์ต่อชาติ
2. นางสาวสุภา  ปองธนากรวงค์
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
ทอง
บ้านปันง้าว
1. เด็กหญิงกฤติยา  วรรณโวหาร
2. เด็กหญิงจีรพร  วจีกรรม
3. เด็กหญิงรัชพร  ฉัตรคำแปง
1. นางถนอมศรี  ศรีกอนติ
2. นางวาสนา  ฉัตรตันใจ
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
ทอง
อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุส่าห์
2. เด็กชายกิตติพล  พุ่มสอาด
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แซ่โฟ่ง
1. นายพรชัย  มาลา
2. นางเยาวลักษณ์  เกษรเกศรา
 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
ทอง
ไตรภพวิทยา
1. เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ
2. เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
 
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ทอง
โบ้านบ่อห้อ
1. เด็กหญิงจารุณี  จักเพชร์
2. เด็กหญิงพนิดา  สอนหา
3. เด็กหญิงศิรินภา  เสียงใส
1. นางสาวเกษศินี  เปิดตา
 
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
ทอง
เมืองยาววิทยา
1. เด็กชายพันธกานต์  ชุมภูมิตร
2. เด็กชายอนุชา  วงศ์กันทา
1. นางกาญจนา  มณีมูล
2. นายจรัล  ปันแก้ว
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
ทอง
อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)
1. เด็กหญิงจิราพัชร  บางแสง
2. เด็กหญิงปฎิพร  ทนันชัยชมภู

1. นางชรินรัตน์  โยมงาม
 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
ทอง
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม
1. เด็กชายทัชพงษ์  คำลือ
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ไชยวัง
1. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
 
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชายสิทธิรัตน์  ชะตารุ่ง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  นันตาพรม
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชายทินกร   แก้วผาคำ
2. เด็กชายปริวัฒน์  ใจวัง
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชาย วงศกร   กิจประกอบ
2. เด็กชายปริญญา   คำภูแสน
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง 
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
ทอง
ทุ่งฝางวิทยา
1. เด็กชาย วรพงษ์   หวานมีรส
2. เด็กชายวัชรพงค์   เรือนเป็ง
 
1. นายจิตร  ยอดเทา
2. นายพงษ์ศักดิ์   ทรายเป็ง
 
  ข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน จากฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 
  

 
 
 
ผลแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

ตามโครงการ "ค่ายวิทย์พิชิตฝันสู่ความเป็นเลิศ"
 

 
 
ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชนะเลิศ
              1.     เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงศ์ปิง                      โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
  2.     เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์มา                    โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
            1.   เด็กหญิงธัญสิริ  วัชรธาดาพงศ์                  โรงเรียนอนุบาลลำปาง
            2.    เด็กหญิงเพ็ญพิชา  น้อยเครือ                  โรงเรียนอนุบาลลำปาง
 รองชนะเลิศอันดับ 2
               1.     เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์สาย                     โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
            2.     เด็กหญิงวนิดา  วิวงค์                             โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชนะเลิศ
               1.     เด็กชายชนสรณ์  มาไกล                         โรงเรียนบ้านอ้อน
   2.     เด็กชายชิตพล  ใจดวงแก้ว                      โรงเรียนบ้านอ้อน
รองชนะเลิศอันดับ 1
            1.   เด็กหญิงเกตศินี  มุณีแก้ว                          โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
            2.   เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีสืบ                             โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2
              1.  เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ธิมา                           โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
   2.  เด็กหญิงน้ำฝน  อินทะปัญโญ                       โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
 ประเภทการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชนะเลิศ
            1.     นายรัฐพงศ์  พงษ์สุวรรณ                        โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
2.     นางสาวปานิตา  บุญนำมา                       โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
1.     เด็กหญิงสุภาสินี  วิเศษคุปต์                     โรงเรียนไตรภพวิทยา
2.     เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณสม                      โรงเรียนไตรภพวิทยา
3.     เด็กหญิงชนาภา  ฟุ้งกิตติ                         โรงเรียนไตรภพวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1
1.     เด็กหญิงเกวลิน  เครือเพลา                      โรงเรียนวิชชานารี
2.     เด็กหญิงวริษฐา  ชัยนุบาล                       โรงเรียนวิชชานารี
3.     เด็กหญิงวิรุฬห์  วงศุ                               โรงเรียนวิชชานารี
รองชนะเลิศอันดับ 2
1.     เด็กหญิงวิรงรอง  ไชยรุ่งเรือง                   โรงเรียนอนุบาลลำปาง
2.     เด็กหญิงอรัชพร  ขาวอ่อน                       โรงเรียนอนุบาลลำปาง
3.     เด็กหญิงกมลวรรณ  โยมงาม                   โรงเรียนอนุบาลลำปาง
 
ประเภทการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science show)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.     เด็กหญิงนิตยา   กาชัย                           โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
2.     เด็กหญิงภัทราพร  เอื้อมเก็บ                    โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
3.     เด็กหญิงอภิภาวดี  คณะ                          โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ประเภทการแข่งขันวาดภาพการ์ตูน   ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ
เด็กหญิงปราชญ์ชนิกา  ตามูล           โรงเรียนอนุบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 1                                
เด็กรัชฎามนี  คำภิโล                      โรงเรียนวิชชานารี
รองชนะเลิศอันดับ 2                                
เด็กชญานี  บุญเลี้ยง                      โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
 ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา
 ชนะเลิศ            
                       เด็กหญิงณัฐฐิกา  ธรรมจักร์                โรงเรียนไตรภพวิทยา
 รองชนะเลิศอันดับ 1                                            
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิลป์ชัย                โรงเรียนอนุบาลลำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 2                                            
                   เด็กหญิงปวีณา  แหยมประเสริฐ           โรงเรียนผดุงวิทย์ฯ
ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชนะเลิศ            
                        เด็กชายนนทวัฒน์  คำก้อน                โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1                                            
เด็กหญิงณัฐนิชา  พันนิธิ                   โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2                                            
เด็กหญิงทัศนีย์  สุวรรณโน                 โรงเรียนบ้านอ้อน
ประเภทการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชนะเลิศ
                       นายเอกรินทร์  จอมแก้ว                          โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
ประเภทการแข่งขันประกวดเรียงความโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 

 
 
 
 
 
 
 ข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน จากฝ่ายส่งเสริมการศึกษา :
( อารีวรรณ   ประสาน : 085-6204136)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น