วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557


ประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปี 2557
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2557 โดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ปี 2557

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์ให้ นักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 6-19 ปี) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำ/สนใจ/สมัครใจ ต้องการทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในระดับประเทศ สามารถจัดส่งเค้าโครง ( Proposal) สิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดส่งผลงานของนักเรียนได้มากกว่า 1 ชิ้นงาน โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

1.จัดส่งเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ( Proposal ) ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแบบกอกข้อมูลเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ( Proposal ) จำนวน 5 ชุด ต่อ 1 ชิ้นงาน

2. จัดส่ง CD บรรจุไฟล์ ในรูปแบบ MS Word (.doc หรือ .docx) หรือรูปแบบ PDF (.pdf) ดังนี้
           2.1 ไฟล์เอกสารเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ ( Proposal )
           2.2 ไฟล์เอกสาร รูปเล่มประกอบรายงานการจัดทำ/ ขั้นตอนวิธีการ และขอบข่ายรายละเอียดของ
สิ่งประดิษฐ์ตามเค้าโครง ( Proposal ) ในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามประเภทของสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนสนใจทำ (ต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 6ประเภท ตามรายละเอียดในเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ เล่มสีเขียว ในหน้า 19 ซึ่งสามารถ Download ได้ที่ Website ของ สพฐ. ดังต่อไปนี้ ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557
          2.3 ไฟล์เอกสาร/การออกแบบโปสเตอร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดทำขึ้นตามรายละเอียดเงื่อนไข ในเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ เล่มสีเขียว ในหน้า 19 เช่นกัน
ทั้งนี้ โรงรียนต้องจัดส่งเค้าโครง ( Proposal) จำนวน 5 ชุด และ CD บรรจุไฟล์ ตามข้อ 2.1-2.3 ถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ.5 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
             และหากผลงานของนักเรียนได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว นักเรียนต้องพร้อมที่จะนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ไปจัดแสดง พร้อมนำเสนอร่วมกับผลงานที่ผ่านการประกวดจากเวทีอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปจัดแสดงและประกวดในงาน International Exhibition for Young Inventer ( IEY- 2015 ) ณ ประเทศอินเดีย ในปี 2558 ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น