วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ผลงานการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา( ระดับชั้นประถมศึกษา6)ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย รางวัลที่1 The high-tech mail box (โรงเรียนวัดทุ่งกล้วย กลุ่มเครือข่ายแม่ตุ๋ย), รางวัลที่2 เตาเผาชีวะมวลขนาดเล็ก(โรงเรียนวัดหัวฝาย กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1), รางวัลที่ 3 ถังบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย ( โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์), รางวัลชมเชย โคมไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ (โรงเรียนวัดเสด็จ กลุ่มเครือข่ายชาวเขิ่อน ), รางวัลชมเชย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม (โรงเรียนอนุบาลเขลางรัตน์ กลุ่มเครือข่ายจามเทวี) และ ผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2554ประกอบด้วย รางวัลที่1 เครื่องดักจับยุงแบบลมดูด(โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 1, รางวัลที่2 ครื่องหยอดปุ๋ยติดล้อ(โรงเรียนบ้านแม่ตีบ กลุ่มเครือข่ายผาไท, รางวัลที่3 เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ (โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กลุ่มเครือข่ายลิกไนต์ 2 , รางวัลชมเชย spectrscope อย่างง่าย (โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กลุ่มเครือข่ายเมืองเขลางค์, รางวัลชมเชย โคมไฟไล่แมลง (โรงเรียนธงชัยวิทยา กลุ่มเครือข่ายจามเทวี
The high-tech mail box

เตาเผาชีวะมวลขนาดเล็ก

ถังบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย
โคมไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
เครื่องดักจับยุงแบบลมดูด
เครื่องหยอดปุ๋ยติดล้อ
เครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ
Spec
troscope อย่างง่าย
โคมไฟไล่แมลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น