วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การอบรม หลักสูตรการพัฒนามัลติมีเดีย E-Book เพื่อการจัดการเรียนการสอน
การอบรม หลักสูตรการพัฒนามัลติมีเดีย E-Book เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม และการใช้งานโปรแกรม Desktop Author จัดฝึกอบรมโดย สภาการศึกษา ร่วมกับสำนักงานโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมตามครงการจำนวน 73 คน จากคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ ในเขตการศุึกษาภาคเหนือ (รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1-3 จำนวน 14 คน ประกอบด้วย นางเพ็ญศรี ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา นางทัศนีย์ วิเชียรบรรจง โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา นางพยอม กุญชร โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง โรงเรียนบ้านแม่ตีบ นางกอบกุล ศรีสวการย์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา นางดารารัตน์ แก้วธรรมชัย โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล โรงเรียนบ้านขอวิทยา นายว่าที่ร้อยตรีกำจร แสงงาม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ นางมณีรัตน์ พรหมจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่เฟือง นางสาวกนกอร สุทธิตั้ง โรงเรียนบ้านบ่อห้อ นางนิรชา หลักคำ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ นางอารยา สุขยิ่ง โรงเรียนบ้านบ่อหิน นางบัวศรี สันเทพ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว นางสมฤทัย นาคพิทักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ) Dowload ภาพกิจกรรมได้ที่ URL นี้
ภาพการอบรม e-book รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ลำปาง 15ก.พ.52
ภาพการอบรม e-book รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ลำปาง 16ก.พ.52
ภาพการอบรม e-book รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ลำปาง 17ก.พ.52
ภาพการอบรม e-book รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ลำปาง 18ก.พ.52
ภาพการอบรม e-book รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ ลำปาง 19ก.พ.52

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น