วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การติดตามความก้าวหน้า ผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์


CLIP for study

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1จึงได้ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูแกนนำ ของโรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียน ในสังกัดดังกล่าวระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2552 แล้วนั้น เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผลโรงเรียนเป้าหมาย ตามลำดับการบริหารงาน จึงขอให้สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ตนเองรับผิดชอบ ตามแบบสอบถามเพื่อการติดตามความก้าวหน้าผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้รายงานกลับถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 โดย Dowload ไฟล์แบบสอบถามเพื่อรายงานได้จาก Web site ตามที่อยู่ URL http://school.obec.go.th/watpol/data-Content/babscience.doc หรือตามแบบสอบถามข่างล่างนี้
และส่งรายงานทางE-mail (แนบไฟล์) ถึง Jaruwan.jaa@hotmail.com ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553


แบบสอบถามเพื่อการติดตามความก้าวหน้าผลการอบรมครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ..............................
โรงเรียน
 1.โรงเรียนบ้านแม่กวัก
 2.โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
 3.โรงเรียนอนุบาลลำปาง
 4.โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา
 5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 6.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 7.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล
 8.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
 9.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
 10.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

2. เพศ  หญิง  ชาย

3. อายุ
 ต่ำกว่า 41 ปี
 41-45 ปี
 46-50 ปี
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป

4. อายุราชการ/ประสบการณ์ในการสอน
 ต่ำกว่า 5 ปี  5-10 ปี
 11-20 ปี  มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

5. วุฒิทางการศึกษา
 ปริญญาเอก สาขา ……………………วิชาเอก……………………
 ปริญญาโท สาขา ……………………วิชาเอก……………………
 ปริญญาตรี สาขา ……………………วิชาเอก……………………
 อนุปริญญา สาขา ……………………อื่น ๆ โปรดระบุ …………

6. สอนในระดับชั้น
 ประถมศึกษาปีที่........................
 มัธยมศึกษาปีที่ .............

7.ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ / สาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
 สาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาเคมี
 สาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาชีววิทยา
 สาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาฟิสิกส์
 สาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ


ตอนที่ 2 การประเมินสภาพความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

ท่านได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรายการใดบ้าง

 การใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 การใช้เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทาง Internet โดยGoogle Search
 เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดย Google Earth
 การใช้ตัวช่วยแปลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทาง Internet
 การใช้ Windows Movie Maker พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 การใช้ Cray Animation พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 การใช้ Web Quest พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 การใช้ Web Blog พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ชื่อ URL ของ Web Blog ที่ท่านจัดทำหรือพัฒนาเป็นสื่อการสอน
(ตัวอย่าง http://jaruwanjaa.blogspot.com/ )
1. .................................................................................
2. .................................................................................
 การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากชุดสื่อเอกสารวิทยาศาสตร์ เล่มที่ 1-8
 การพัฒนาการเรียนการสอนโดย การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง หาสาเหตุของระดับคุณภาพผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ฯ และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจากกผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ
 ระดับชั้นเรียนโดยสถานศึกษา (Authentic Assessment Educational Testing)  ระดับท้องถิ่นโดยสพท.(LAS: Local Assessment System Educational Testing )
 ระดับประเทศโดย สพฐ. (NT: National ducational Testing )
 ระดับประเทศโดย สทส. (O-NET: Ordinary National Educational Testing)
 ท่านควรนำความรู้ประสบการณ์ ไปใช้ในการขยายผลการพัฒนา ต่อหรือไม่อย่างไร
 ขยายผล โดยดำเนินการ ดังนี้ ( เลือกได้มากกว่า 1 รายการ )
 1) ขยายผลการพัฒนา ภายในสถานศึกษา ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 2) ขยายผลการพัฒนา ภายในสถานศึกษา ในสาระอื่น ๆ
 3) ขยายผลการพัฒนา ภายนอกสถานศึกษาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 4) ขยายผลการพัฒนา ภายนอกสถานศึกษา ในสาระ อื่น ๆ
 ไม่ได้ขยายผล เพราะ ………..…………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ท่านคิดมีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
3.1 มีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอีก ดังนี้
3.1.1) เรื่อง ………………………………………………………………………
3.1.2) แนวทางความต้องการในการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอีก โดย………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
3.2 ไม่มีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอีก เพราะ ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ท่านนำความรู้ความเข้าใจในการประชุมปฏิบัติการ ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
3.1.1 …….……………………………………………………………………………
3.1.2 …….……………………………………………………………………………
3.1.3 …….……………………………………………………………………………
3.1.4 …….……………………………………………………………………………
3.1.5 …….……………………………………………………………………………
3.1.6 …….……………………………………………………………………………
3.1.7 …….……………………………………………………………………………
3.1.8 …….……………………………………………………………………………
3.1.9 …….……………………………………………………………………………
3.1.10 …….……………………………………………………………………………

ขอบคุณ
จารุวรรณ สายคำฟู (0897597975)Jaruwan.jaa@hotmail.com
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น